Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie
o ochronie danych) - dalej: RODO
informuje, że:

I. Administratorem Pani/ Pana danych jest: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
z siedziba w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3.

Z administratorem danych można kontaktowac sie w nastepujacy sposób:
1) listownie pod adresem: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2) telefonicznie pod numerami: (22) 826-18-30 oraz (22) 826-42-09;
3) przez elektroniczna skrzynke podawcza dostepna na stronie: https://www.bip.wiih.org.pl w zakladce: Inspektorat, w pkt: skrzynka podawcza;
4) pod adresem poczty elektronicznej: ih_warszawa(@)wiih.org.pl

II. Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie jest p. Irena Kopyscinska, z która można kontaktowac sie pod adresem e-mail: ikopyscinska(@)wiih.org.pl, telefonicznie: (22) 826 18 30 / 826 42 09 wew. 42 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych: Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.

IV. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiazków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wynikajacych z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych beda podmioty wykonujace zadania publiczne, w tym inne organy kontroli, organy scigania, wymiaru sprawiedliwosci, rzecznicy konsumentów, a także podmioty przetwarzajace Pani/ Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia.

VI. Okres, przez który dane osobowe beda przechowywane: przez okres zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa.

VII. Zgodnie z RODO przysluguje Pani/ Panu:
a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usuniecia danych osobowych, po uplywie okresów wskazanych w obowiazujacych przepisach;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

VIII. Przysluguje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22 531-03-00).

IX. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna
przeznaczona dla osób, których dane osobowe przetwarzane sa przez
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej