Klauzula informacyjna zgodna z RODO

przeznaczona dla osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

 

Informuje się, że od dnia 25 maja 2018 roku, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, zwany dalej: Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, inspektorem danych osobowych u Administratora jest Piotr Szymański, e-mail: p.szymanski(@)wiih.org.pl, nr telefonu: 22 827 10 19;

2. stosownie do art. 6 ust. 1 RODO, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Inspekcji Handlowej określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1063, ze zm.),

3. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane przede wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, realizującym zadania, o których mowa w pkt 2, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania danych osobowych.

4. posiada Pani/Pan prawo do:

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).

 

WIEM, ROZUMIEM, AKCEPTUJĘ