zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
przeznaczona dla osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej

Informuję się, że od dnia 25 maja 2018 roku, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, inspektorem danych osobowych
u Administratora jest Irena Kopyścińska, e-mail: ikopyscinska@wiih.org.pl, nr telefonu: 22 827 10 19;
2)    stosownie do art. 6 ust. 1 RODO, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Inspekcji Handlowej określonych w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1930),
3)    Pani/Pana dane osobowe są udostępniane przede wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, realizującym zadania, o których mowa w pkt 4, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne,
w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania danych osobowych.
4)    posiada Pani/Pan prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•    przenoszenia danych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda);
5)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).

 

Stały Sąd Polubowny

przy

Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

 

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego

 

tel/faks: 22-827-68-48, 22-826-18-30 w. 31

mail:spsk@wiih.org.pl

czynny w godz.:

pn-pt 9-16

 

 

 

Wersja do druku