?> ?> ?> Stały Polubowny Sąd Konsumencki - Sąd ?> ?> ?>
?> ?> zaloguj si   |    ?> ?> zarejestruj si   |    ?> ?> mapa strony   |
Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
?>


Sąd

 


 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
przeznaczona dla osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:
I.    Administratorem Pani/ Pana danych jest: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3.
           Z administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób:
1)    listownie pod adresem: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2)    telefonicznie pod numerami: 22-826-18-30 oraz 22-826-42-09;
3)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.bip.wiih.org.pl
w zakładce: Inspektorat, w pkt: skrzynka podawcza;
4)    pod adresem poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl

II.    Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie jest
p. Irena Kopyścińska, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: ikopyscinska@wiih.org.pl, telefonicznie: 22-826-18-30 / 826-42-09 wew. 42 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.    Podstawa prawna przetwarzania danych: Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.

IV.    Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań i obowiązków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wynikających z przepisów prawa.

V.    Informacje o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające Pani/ Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia.

VI.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

VII.    Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, po upływie okresów wskazanych w obowiązujących przepisach;
d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
VIII.    Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22-531-03-00).

IX.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa na podstawie i w oparciu o:

 

 • umowę o zorganizowanie stałego sądu polubownego,
   
 • ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1063),
   
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej  (Dz. U. 2017, poz. 1356),
   
 • ustawę z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1822, ze zm.),
   
 • zalecenie Komisji 98/257/EC z 30 marca 1998 r. w sprawie zasad, jakie powinny spełniać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich tj.: zasady  niezawisłości, kontradyktoryjności, przejrzystości, skuteczności i reprezentacji

 

Wersja do druku
?>