?> ?> ?> Stały Polubowny Sąd Konsumencki - Pytania i odpowiedzi ?> ?> ?>
?> ?> zaloguj si   |    ?> ?> zarejestruj si   |    ?> ?> mapa strony   |
Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
?>


Pytania i odpowiedzi

Co powinnam/ powinienem przygotować na rozprawę?

Przede wszystkim należy mieć ze sobą dowód osobisty lub ewentualnie inny dokument poświadczający tożsamość (ze zdjęciem), jeżeli to możliwe - przedmiot sporu, jeżeli nie ma możliwości zabrania przedmiotu sporu np. ze względu na jego gabaryty, warto mieć ze sobą zdjęcia.

 

Nie jestem zadowolony/a z wyroku. Czy mogę odwoływać się od wyroku?

Co do zasady, od wyroku sądu polubownego nie przysługuje odwołanie w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.

Jednakże strona nie zadowolona z wyroku może złożyć skargę o jego uchylenie jednakże wyłącznie ze ściśle określonych powodów:

 • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
 • strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
 • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,
 •  nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających
  z ustawy lub określonych przez strony,
 • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
 • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.

 

Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że:

 • według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny,
 • wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

 

Taką skargę strona wnosi samodzielnie do sądu apelacyjnego, który byłby właściwy gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny. Musi ona czynić zadość wymogom pisma procesowego. Co do zasady, skargę o uchylenie wyorku sądu polubownego wnosi się w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

 

Czy w przypadku otrzymania wezwania na rozprawę trzeba wyznaczać arbitra?

Nie, gdyż zostanie on wyznaczony z urzędu przez Przewodniczącego Sądu, który posiada wiedzę co do kwalifikacji arbitra, jego wykształcenia i dostępności w określonym czasie. W przypadku dokonania samodzielnego wyboru należy liczyć się z ewentualnością, że arbiter z powodów prywatnych nie będzie mógł się stawić na rozprawie.

 

Kto może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny?

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Inspektorze Inspekcji Handlowej rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
Wobec tego wniosek do sądu plubownego może złożyć:

 • konsument - będący w sporze z przedsiebiorcą

lub

 • przedsiębiorca - będący w sporze z konsumentem.

 

Kto to jest konsument?

Za konsumenta, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  

Czy przedsiębiorcy często nie wykonują wyroków Stałego Sądu Polubownego w Warszawie?

Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Przedsiębiorcy, którzy wyrażają zgodę na rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, co do zasady,  poddają się pod jego jurysdykcję i wykonują wyroki bez konieczności nadawania wyrokowi klauzuli wykonalności.

 

Co zrobić, gdy strona, która przegra proces nie chce respektować wyroku sądu?

 Może się zdarzyć (choć z doświadczenia działalności sądu polubownego w Warszawie są to niezwykle rzadkie przypadki), że strona  nie chce respektować wyroku sądu polubownego.

W takiej sytuacji strona wygrywająca nie pozostaje bez ochrony.

Zgodnie z art. 776 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest zaś tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Jeżeli więc wierzyciel nie chce respektować wyroku sądu polubownego strona powinna zgłosić się o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. 

Właściwym do wniesienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jest sąd apelacyjny właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika (strony, która odmawia wykonania wyroku – najczęściej przedsiębiorcy). Stały sąd polubowny nie jest uprawniony do nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym.

Klauzule nadaje się na wniosek wierzyciela (najczęściej konsumenta). Konsument w takim wypadku występuje samodzielnie do sądu  powszechnego i składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Wniosek taki powinien zawierać m.in.:

 • datę
 • oznaczenie sądu do którego składany jest wniosek
 • oznaczenie sądu który wydał wyrok (Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej)
 • oznaczenie dłużnika (przedsiębiorca) i wierzyciela (konsument)
 • opłatę skarbową
 • dołączone ORYGINAŁY wyroku sądu polubownego oraz zapisu na sąd polubowny

 

 ZÓR WNIOSKUWZWWWCzy żeby zgłosić się ze swoją sprawą do sądu polubownego muszę mieć opinię rzeczoznawcy?

Nie. Posiadanie opinii rzeczoznawcy nie jest warunkiem zgłoszenia sprawy do sądu polubownego. Jeżeli zajdzie taka potrzeba sąd powoła rzeczoznawcę, a koszty opinii pokryje strona, która przegra sprawę.

Wersja do druku Generuj PDF
?>