?> ?> ?> Sta�y Polubowny S�d Konsumencki - W�a�ciwo�� S�du ?> ?> ?>
?> ?> zaloguj si   |    ?> ?> zarejestruj si   |    ?> ?> mapa strony   |
Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
?>


W�a�ciwo�� S�du

Warunkiem rozpoznania sprawy przed stałym sądem polubownym jest zgoda obu stron sporu na jego rozstrzygniďż˝cie przez ten sďż˝d. Udziaďż˝ w rozprawie przed SSP ma charakter dobrowolny i sďż˝d nie moďż˝e w ďż˝aden sposób wpďż˝ywaďż˝ na strony postďż˝powania, aby takďż˝ zgodďż˝ wyraziďż˝y.

 

Podmioty uprawnione do z�o�enia wniosku o rozpatrzenie sporu przez sta�y s�d polubowny:

Konsument - osoba fizyczna dokonuj�ca czynno�ci prawnej z przedsiebiorc� w celu niezwi�zanym z jej dzia�alno�ci� gospodarcz� lub zawodow� - w przypadku, gdy stron� pozwan� jest przedsi�biorca.

Przedsiďż˝biorca - podmiot, który we wďż˝asnym imieniu prowadzi dziaďż˝alno�� gospodarczďż˝ lub zawodowďż˝ - w przypadku, gdy stronďż˝ pozwanďż˝ jest konsument.

 

 

W�A�CIWO�� RZECZOWA

 

Staďż˝e Sďż˝dy Polubowne rozpatrujďż˝  spory o prawa majďż˝tkowe wynikďż˝e z umów zawartych pomiďż˝dzy konsumentami i przedsiďż˝biorcami (art. 37 ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej)

 

Z zakresu dziaďż˝ania staďż˝ych sďż˝dów polubownych sďż˝ wy��czone sprawy dotyczďż˝ce:

 • przedsiďż˝biorców dziaďż˝ajďż˝cych na terenach zamkniďż˝tych, podlegajďż˝cych ministrowi  wďż˝aďż˝ciwemu do spraw wewnďż˝trznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwoďż˝ci,
 • przedsiďż˝biorców wytwarzajďż˝cych energiďż˝ elektrycznďż˝ lub ciepďż˝o, lub prowadzďż˝cych hurtowy lub detaliczny handel energiďż˝ elektrycznďż˝, paliwami gazowymi lub ciepďż˝em, lub wykonujďż˝cych dziaďż˝alno�� w zakresie przesyďż˝ania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyďż˝ania i dystrybucji ciepďż˝a,
 • przedsiďż˝biorców produkujďż˝cych paliwa,
 • banków oraz prowadzonej przez nie dziaďż˝alnoďż˝ci bankowej,
 • ubezpieczeďż˝ oraz dziaďż˝alnoďż˝ci ubezpieczeniowej,
 • usďż˝ug pocztowych i telekomunikacyjnych,
 • usďż˝ug poďż˝rednictwa finansowego,
 • usďż˝ug informatycznych,
 • usďż˝ug naukowo-badawczych,
 • usďż˝ug w zakresie edukacji ďż˝wiadczonych przez podmioty publiczne,
 • usďż˝ug w zakresie ochrony zdrowia i opieki spoďż˝ecznej.

(na podstawie art. 4 ustawy o Inspekcji Handlowej)

oraz

 • sporów dotyczďż˝cych usďż˝ug niemajďż˝cych charakteru gospodarczego, ďż˝wiadczonych w interesie ogólnym

(na podstawie art. 5 pkt 5 lit. a ustawy o pozasďż˝dowym rozwiďż˝zywaniu sporów konsumenckich)

Przykďż˝ad: W zwiďż˝zku z nienaleďż˝ytym naliczeniem przez operatora telefonii stacjonarnej opďż˝aty za korzystanie   z telefonu, konsument zďż˝oďż˝yďż˝ reklamacjďż˝ kwestionujďż˝c naliczonďż˝ kwotďż˝. Operator odrzuciďż˝ reklamacjďż˝. W zwiďż˝zku z tym konsument zďż˝oďż˝yďż˝ do sďż˝du polubownego wniosek o rozstrzygniecie sprawy przez tenďż˝e sďż˝d.

Czy sďż˝d polubowny bďż˝dzie mógďż˝ zaj�� siďż˝ tďż˝ sprawďż˝?

Nie - dlatego, ďż˝e spór konsumenta z operatorem dotyczy usďż˝ugi telekomunikacyjnej i nie podlega rozpoznaniu przez sďż˝d polubowny. Wniosek bďż˝dzie zwrócony konsumentowi. Sprawie nie bďż˝dzie nadany bieg.

 

W�A�CIWO�� MIEJSCOWA

 

W myďż˝l § 11 ust.1 Regulaminu organizacji i dziaďż˝ania staďż˝ych sďż˝dów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej wniosek wnosi siďż˝ do sďż˝du polubownego wďż˝aďż˝ciwego ze wzglďż˝du na:

- miejsce zamieszkania konsumenta

lub

- siedzib� przedsi�biorcy

Za siedzib� przedsi�biorcy uznaje si�:
- w przypadku osoby fizycznej - miejsce wykonywania dzia�alno�ci gospodarczej;
- w przypadku osoby prawnej - siedzib� jej organu zarzadzaj�cego lub miejsce wykonywania dzia�alno�ci gospodarczej.

 

 

 

Wersja do druku Generuj PDF
?>