zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Rozprawa

Po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy na rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim Przewodniczący wyznacza termin rozprawy.

Strony sporu zawiadamiane są o terminie rozprawy z urzędu pisemnie.

 

UCZESTNICTWO

Strona, która z ważnych przyczyn nie może stawić się na wyznaczoną  rozprawę, może wnieść - przed jej rozpoczęciem - o nieprzeprowadzanie rozprawy bez jej obecności. Wniosek taki zostaje poddany ocenie Sądu.
Sąd może przeprowadzić rozprawę bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron (§ 24 ust. 1 Regulaminu sądu)

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w rozprawie, strona może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnika ustanawia się na zasadach określonych w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego

 

Pełnomocnikiem może być osoba z rodziny (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci) lub adwokat bądź radca prawny.

Ponadto:

  • w przypadku konsumenta może to być także przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumenta.
  • w przypadku przedsiębiorcy pełnomocnikiem może być również pracownik firmy.

Pełnomocnictwo udzielone osobie z rodziny jest zwolnione z opłaty skarbowej, w pozostałych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 zł. i jest wnoszona do urzędu gminy właściwego dla siedziby sądu.

Wzór upoważnienia dostępny w zakładce "Konsument - Druki do pobrania", "Przedsiębiorca - Druki do pobrania".
 

 

PRZEBIEG ROZPRAWY

Sąd rozpatruje sprawę na jawnej rozprawie, z której protokolant, pod kierownictwem superarbitra, sporządza protokół rozprawy.

 

W rozprawie bierze udział 2 arbitrów (po jednym z listy A - wyznaczonej  przez organizacje reprezentujące konsumentów i listy B - wyznaczonej  przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców) i 1 superarbiter (Przewodniczący SPSK).

 

Po otwarciu rozprawy, Superarbiter udziela stronom głosu.
Najpierw wnioskodawca (najczęściej konsument) przedstawia swoje argumenty, a następnie głos zabiera pozwany.
Superarbiter po wysłuchaniu wyjaśnień stron, skłania je do pojednania i zawarcia ugody.

 

Ugoda (dwie strony częściowo ustępują od swoich roszczeń) zawarta przed sądem polubownym ma moc prawną równą z ugodą zawarta przed sądem powszechnym.

 Ugoda ma charakter ostateczny i stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

 

 W przypadku gdy ugoda nie zostaje zawarta:

  • po wyjaśnieniu sprawy, sąd zamyka rozprawę i odbywa niejawną naradę,
  • strony przedstawiają swoje twierdzenia, żądania, mogą zgłaszać wnioski dowodowe,
  • zapada wyrok - zasądzający lub oddalający powództwo.
     

Ustne uzasadnienie wyroku przedstawia Przewodniczący SPSK na rozprawie. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sąd doręcza stronom w ciagu 14 dni od dnia wydania wyroku.

 

Wersja do druku Generuj PDF