zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Skład sądu

Zgodnie z § 1 Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckiech, stanowiącego Załacznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 25 wrzesnia 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich  (Dz.U. z 2001r. Nr 113, poz. 1214), w skład stałego polubownego sądu konsumenckiego wchodzą:

  • przewodniczący
  • stali arbitrzy

 

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczącego SPSK powołuje i odwołuje Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, po zasięgnięciu opinii stron umowy o zorganizowaniu SPSK. Przewodniczący jest powoływany spośród stałych arbitrów mających wyższe wykształcenie prawnicze, na okres kadencji (§ 6 ww. Regulaminu)

W zakresie działalności administracyjnej, Przewodniczący podlega nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Przewodniczący jest organem sądu - kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz.

Przewodniczący może być superarbitrem.

 

ARBITRZY

Stałych arbitrów - w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania Polubwnego Sądu Konsumenckiego - wyznaczają organizacje reprezentujące konsumentów i organizacje reprezentujące przedsiębiorców, będące stronami umowy o zorganizowaniu sądu. Liczba stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące konsumentów powinna być równa liczbie stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców. Co najmniej jedną trzecią liczby stałych arbitrów, powinny stanowić osoby mające wyższe wykształcenie prawnicze (§ 6 ww. Regulaminu)

Kadencja stałych arbitrów trwa 4 lata i liczy się od dnia wpisania na listę.

 

Lista składa się z części A i B (listę przechowuje Przewodniczący SPSK i udostępnia ją do wglądu stronom na ich żądanie).

  1. LISTA A - stałych arbitrów wyznaczają organizacje reprezentujące konsumentów, np. Federacja Konsumentów
     
  2. LISTA B - stałych arbitrów wyznaczają organizacje reprezentujące przedsiębiorców, np. Mazowiecka Izba Przedsiębiorczości
     

Każda ze stron ma prawo do wyznaczenia jednego arbitra z właściwej dla siebie listy.
Jeżeli strona nie dokona takiego wyboru  Przewodniczący SPSK wskazuje arbitra z urzędu, biorąc pod uwagę jego wiedzę, wykształceniem i dostępność w określonym czasie.
W przypadku dokonania samodzielnego wyboru należy liczyć się z ewentualnością, iż arbiter z powodów prywatnych nie będzie mógł się stawić na rozprawie.

Strona w wezwaniu na rozprawę jest informowana o prawie do wyznaczenia jednej osoby z właściwej dla siebie listy (konsument z listy A, przedsiębiorca z listy B), w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli nie skorzysta  z tego uprawnienia, Przewodniczący  SPSK wyznacza arbitrów z urzędu.

W większości przypadków strony nie wybierają samodzielnie arbitrów, gdyż nie są to osoby im znane - zdają się na wybór Przewodniczącego SPSK. Przewodniczący wybiera osoby odpowiednie do zajęcia się konkretną sprawą np. w przypadku obuwia - arbitrem z listy B jest mistrz szewstwa.

 

Wersja do druku Generuj PDF