zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Historia

Sądownictwo Konsumenckie - rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami przez stałe polubowne sądy konsumenckie.

Pierwszy stały polubowny sąd konsumencki powstał w 1991 roku przy ówczesnym Okręgowym Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Następnie w kolejnych latach dziewięćdziesiątych powstawały nowe sądy i do końca roku 1998 było ich 28.

Szczególne zmiany w organizacji sądów polubownych nastąpiły po 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy administracji rządowej. Z tym też dniem organizowanie i prowadzenie polubownego sądownictwa konsumenckiego stało się ustawowym zadaniem Inspekcji Handlowej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej działało 18 stałych polubownych sądów konsumenckich i 17 ich ośrodków zamiejscowych. W 2001 roku ze względu na małą liczbę wpływających wniosków zliwkidowano ośrodki zamiejscowe w Suwałkach i Łomży. Zaś w 2002 roku - zlikwidowane zostały sądy w Tarnowie i Nowym Sączu.

Od 2003 roku do chwili obecnej funkcjonuje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich i 15 ich ośrodków  zamiejscowych.

Zasady działania sądów konsumenckich uwzględniają regulacje zawarte w rekomendacji Komisji Europejskiej z dnia 30 marca 1998r. o zasadach, jakimi powinny odpowiadać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich 98/257/EC.