?> ?> ?> Stały Polubowny Sąd Konsumencki - Wyrok ?> ?> ?>
?> ?> zaloguj si   |    ?> ?> zarejestruj si   |    ?> ?> mapa strony   |
Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
?>


Wyrok

MOC WYROKU - KLAUZULA WYKONALNOŚCI


Wyrok stałego sądu polubownego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego, po stwierdzeniu przez sąd powszechny jego wykonalności.

Jeżeli więc dłużnik nie chce respektować wyroku stałego sądu polubownego strona powinna zgłosić się do sądu powszechnego o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

Zgodnie z art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego, podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest zaś tytuł egzekucyjny (wyrok stałego sądu polubownego) zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Stały sąd polubowny nie jest uprawniony do nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym.

O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego orzeka sąd na wniosek strony.

Zgodnie z art. 12131 Kodeksu postępowania cywilnego, właściwym jest sąd apelacyjny dla miejsca zamieszkania (siedziby) dłużnika (strony, która odmawia wykonania wyroku – najczęściej przedsiębiorcy).

Konsument  występuje samodzielnie do sądu i składa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego.

Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności powinien zawierać m.in.:

 • datę
 • oznaczenie sądu do którego składany jest wniosek
 • oznaczenie sądu który wydał wyrok (Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej)
 • oznaczenie dłużnika (przedsiębiorca) i wierzyciela (konsument)
 • opłatę skarbową

Do wniosku strona jest obowiązana (art. 1213 Kodeksu postępowania cywilnego) załączyć ORYGINAŁY:

 • wyroku lub ugody (lub odpisy poświadczone przez sąd polubowny)
 • zapisu na sąd polubowny (lub jego odpis poświadczony notarialnie)

 

UCHYLENIE WYROKU

 

Od wyroku sądu polubownego nie przysługuje odwołanie.

 

Strona może złożyć skargę o jego uchylenie, jednakże wyłącznie ze ściśle określonych powodów:

 

 • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
 • strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
 • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,
 • nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony,
 • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
 • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.

(art. 1206 Kodeksu postepowania cywilnego)

 

Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że:

 • według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny,
 • wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

 

Taką skargę strona wnosi samodzielnie do sądu apelacyjnego, który byłby właściwy gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny.
Musi ona czynić zadość wymogom pisma procesowego.

Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

 

Wersja do druku Generuj PDF
?>