zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


ODWOŁANIE od wyroku

 

Nie jestem zadowolony/a z wyroku. Czy mogę odwoływać się od wyroku?

 

Co do zasady, od wyroku sądu polubownego nie przysługuje odwołanie w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.

 

Jednakże strona nie zadowolona z wyroku może złożyć skargę o jego uchylenie jednakże wyłącznie ze ściśle określonych powodów:

 

  • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
  • strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
  • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,
  • nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających
    z ustawy lub określonych przez strony,
  • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
  • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.

 

Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że:

  • według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny,
  • wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

 

Taką skargę strona wnosi samodzielnie do sądu, który byłby właściwy gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny. Musi ona czynić zadość wymogom pisma procesowego. Co do zasady, skargę o uchylenie wyorku sądu polubownego wnosi się w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.