zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Jak odpowiedzieć na wniosek

 

 

Po otrzymaniu wniosku o rozpatrzenie sporu sąd doręcza stronie przeciwnej (zwykle przedsiębiorcy) odpis wniosku i wypełniony przez wnioskodawcę "Zapis na sąd polubowny" wzywając do złożenia na piśmie odpowiedzi na wniosek oraz doręczenia "Zapisu na sąd polubowny" w przypadku wyrażenia zgody na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny (§ 16 ust. 1 regulaminu)
 

Warunkiem rozpoznania sprawy przez stały sąd polubowny jest zgoda obu stron sporu na jego rozstrzygnięcie przez ten sąd. Rozprawa przed SSP ma charakter dobrowolny i nie może odbyć się bez zgody jednej ze stron. Sąd nie może też w żaden sposób wpływać na strony postępowania, aby taką zgodę wyraziły.
 

W przypadku wyrażenia zgody na rozpatrzenie sprawy przez stały sąd polubowny przedsiębiorca odsyła wypełniony przez siebie i podpisany oryginał "Zapisu na sąd polubowny".

Jednocześnie, jeżeli przedsiębiorca jest skłonny polubownie zakończyć spór może przedstawić propozycję ugody. Propozycja taka zostanie przekazana konsumentowi do zaakceptowania.
Niemniej jednak sąd nie pośredniczy w negocjowaniu treści ugody pomiędzy stronami sporu w postępowaniu wstępnym, wobec czego na tym etapie konsument może przedstawioną propozycję przyjąć lub odrzucić.

Strony mają możliwość uzgodnienia treści ugody w toku rozprawy przed sądem - po wyrażeniu zgody na rozstrzygnięcie sprawy przez SSP.

Propozycję polubownego zakończenia sporu przedsiębiorca może przedstawić także w przypadku, gdy podejmie decyzję o odmowie zapisu na SSP.
 

Wersja do druku Generuj PDF