zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Jak odpowiedzieć na wniosek

Po otrzymaniu wniosku o rozpatrzenie sporu sąd doręcza stronie przeciwnej (zwykle przedsiębiorcy) odpis wniosku i zwraca się o udzielenie na piśmie odpowiedzi na wniosek oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku (§ 15 ust. 1 Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. Nr 113, poz. 1214).
 

Warunkiem rozpoznania sprawy przed polubownym sądem konsumenckim jest zgoda obu stron sporu na jego rozstrzygnięcie przez ten sąd. Rozprawa przed SPSK ma charakter dobrowolny i nie może odbyć się bez zgody jednej ze stron. Sąd nie może też w żaden sposób wpływać na strony postępowania, aby taką zgodę wyraziły.
 

 

Przedsiębiorca w odpowiedzi na wniosek powinien jednoznacznie wskazać, czy zgadza się na rozpatrzenie sporu przez wskazany SPSK czy też nie wyraża na to zgody.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpatrzenie sprawy przez SPSK należy przesłać do sądu drogą pocztową w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - dla sądu i dla strony przeciwnej.
Oświadczenie winno być podpisane przez
osobę upowaznioną do reprezentowania firmy.

 

Jednocześnie, jeżeli przedsiębiorca jest skłonny polubownie zakończyć spór może przedstawić propozycję ugody. Propozycja taka zostanie przekazana konsumentowi do zaakceptowania.
Niemniej jednak sąd nie pośredniczy w negocjowaniu treści ugody pomiędzy stronami sporu w postępowaniu wstępnym, wobec czego na tym etapie konsument może przedstawioną propozycję przyjąć lub odrzucić.

Strony mają możliwość uzgodnienia treści ugody w toku rozprawy przed sądem - po wyrażeniu zgody na rozstrzygnięcie sprawy przez SPSK.

Propozycję polubownego zakończenia sporu przedsiębiorca może przedstawić także w przypadku, gdy podejmie decyzję o odmowie zapisu na SPSK.
 

Wersja do druku Generuj PDF