?> ?> ?> Stały Polubowny Sąd Konsumencki - Właściwość Sądu ?> ?> ?>
?> ?> zaloguj si   |    ?> ?> zarejestruj si   |    ?> ?> mapa strony   |
Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
?>


Właściwość Sądu

Warunkiem rozpoznania sprawy przed stałym sądem polubownym jest zgoda obu stron sporu na jego rozstrzygnięcie przez ten sąd. Udział w rozprawie przed SSP ma charakter dobrowolny i sąd nie może w żaden sposób wpływać na strony postępowania, aby taką zgodę wyraziły.

 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez stały sąd polubowny:

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiebiorcą w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - w przypadku, gdy stroną pozwaną jest przedsiębiorca.

Przedsiębiorca - podmiot, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową - w przypadku, gdy stroną pozwaną jest konsument.

 

 

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

 

Stałe Sądy Polubowne rozpatrują  spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (art. 37 ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej)

 

Z zakresu działania stałych sądów polubownych są wyłączone sprawy dotyczące:

 

 • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi  właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • przedsiębiorców produkujących paliwa,
 • banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej,
 • ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej,
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 • usług pośrednictwa finansowego,
 • usług informatycznych,,
 • usług naukowo-badawczych,
 • usług w zakresie edukacji świadczonych przez podmioty publiczne,
 • usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

(na podstawie art. 4 ustawy o Inspekcji Handlowej)

oraz

 • sporów dotyczących usług niemających charakteru gospodarczego, świadczonych w interesie ogólnym

(na podstawie art. 5 pkt 5 lit. a ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich)

Przykład: W związku z nienależytym naliczeniem przez operatora telefonii stacjonarnej opłaty za korzystanie   z telefonu, konsument złożył reklamację kwestionując naliczoną kwotę. Operator odrzucił reklamację. W związku z tym konsument złożył do sądu polubownego wniosek o rozstrzygniecie sprawy przez tenże sąd.

Czy sąd polubowny będzie mógł zająć się tą sprawą?

Nie - dlatego, że spór konsumenta z operatorem dotyczy usługi telekomunikacyjnej i nie podlega rozpoznaniu przez sąd polubowny. Wniosek będzie zwrócony konsumentowi. Sprawie nie będzie nadany bieg.

 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

 

W myśl § 11 ust.1 Regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na:

- miejsce zamieszkania konsumenta

lub

- siedzibę przedsiębiorcy

Za siedzibę przedsiębiorcy uznaje się:
- w przypadku osoby fizycznej - miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
- w przypadku osoby prawnej - siedzibę jej organu zarzadzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Wersja do druku Generuj PDF
?>