zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Właściwość Sądu

Warunkiem rozpoznania sprawy przed polubownym sądem konsumenckim jest zgoda obu stron sporu na jego rozstrzygnięcie przez ten sąd. Rozprawa przed SPSK ma więc charakter dobrowolny i nie może odbyć się bez zgody jednej ze stron. Sąd nie może też w żaden sposób wpływać na strony postępowania, aby taką zgodę wyraziły.

 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez Sąd konsumencki:

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiebiorcą w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - w przypadku, gdy stroną pozwaną jest przedsiębiorca.

Przedsiębiorca - podmiot, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową - w przypadku, gdy stroną pozwaną jest konsument.

 

 

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

 

Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie rozpatrują  spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług, zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

 

Z zakresu działania sądów konsumenckich są wyłączone sprawy dotyczące:

 • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających, ministrowi  właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • przedsiębiorców produkujących paliwa,
 • banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej,
 • ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej,
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 • usług pośrednictwa finansowego,
 • usług informatycznych,
 • usług naukowo-badawczych,
 • usług w zakresie edukacji,
 • usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

(na podstawie art. 4 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej)

Przykład: W związku z nienależytym naliczeniem przez operatora telefonii stacjonarnej opłaty za korzystanie   z telefonu, konsument złożył reklamację kwestionując naliczoną kwotę. Operator odrzucił reklamację. W związku z tym konsument złożył do sądu konsumenckiego wniosek o rozstrzygniecie sprawy przez tenże sąd.

Czy sąd konsumencki będzie mógł zająć się tą sprawą?

Nie - dlatego, że spór konsumenta z operatorem dotyczy usługi telekomunikacyjnej i nie podlega rozpoznaniu przez sąd konsumencki. Wniosek będzie zwrócony konsumentowi. Sprawie nie będzie nadany bieg.

 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

 

Co do zasady miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony (art. 1155 Kodeksu postępowania cywilnego) poprzez dokonanie zapisu na sąd polubowny. Nie ma tutaj zastosowania art. 30 K.p.c., który określa właściwość miejscową sądu według miejsca siedziby pozwanego niebędącego osobą fizyczną.

W praktyce oznacza to, że wnioskodawca wybiera sąd polubowny, któremu chce powierzyć rozpoznanie swojej sprawy, kierując do niego wniosek o rozpatrzenie sprawy. Po otrzymaniu wniosku sąd wzywa stronę przeciwną do złożenia oświadczenia, czy zgadza się na na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku (§ 15 ust.1 Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich).

Wyjątek stanowią sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10.000 zł. Takie sprawy rozpatruje tylko Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 

 

 

Wersja do druku Generuj PDF