?> ?> ?> Stały Polubowny Sąd Konsumencki - Jak złożyć wniosek ?> ?> ?>
?> ?> zaloguj si   |    ?> ?> zarejestruj si   |    ?> ?> mapa strony   |
EN PL
Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
?>


Jak złożyć wniosek

 

Aby wnieść sprawę do stałego sądu polubownego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu (wzór wniosku) oraz "Zapis na sąd polubowny" (wzór zapisu).

 

 

Wniosek składa się w 2 egzemplarzach (2x formularz + 2x załączniki)

Zapis na sąd polubowny składa się w jednym egzemplarzu oryginalnie podpisanym

 

W "Zapisie na sąd polubowny" wnioskodawca wpisuje WYŁĄCZNIE SWOJE DANE
Prosimy NIE WYPEŁNIAĆ danych drugiej strony

 

 

Wniosek można złożyć:

 • osobiście - w siedzibie Stałego Sądu Polubownego

 • listownie - na adres Stałego Sądu Polubownego

 • elektronicznie - opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

UWAGA: W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, oryginał "Zapisu na sąd polubowny" należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

 

 

Postępowanie przed stałym sądem polubownym jest co do zasady nieodpłatne.

Sąd jednakże może obciążyć strony kosztami czynności podejmowanymi na ich wniosek.

Jeżeli podjęcie przez sąd polubowny czynności jest połączone z wydatkami (np.: dowód z opinii rzeczoznawcy), sąd pobiera zaliczkę na pokrycie wydatków od strony, która o to wnosiła. Gdy obie strony sporu (przedsiębiorca i konsument) wniosą o przeprowadzenie określonych czynności lub sąd dopuści te czynności z urzędu, strony ponoszą koszty w częściach równych bądź innym stosunku. Decyduje o tym sądi.

 

 

Droga wniosku o rozpatrzenie sprawy przez stały sąd polubowny:

 1. Złożenie wniosku - wniosek  powinien dotyczyć sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą a także powinien być wypełniony i podpisany.
   
 2. Przewodniczący po otrzymaniu wniosku:
  • dokonuje wstępnej oceny wniosku, czy może zostać on rozpatrzony przez SSP oraz czy spełnia wymagania formalne. Jeżeli w wyniku wstępnego badania wniosku okaże się, że sprawie można nadać dalszy bieg,
  • przesyła do przedsiębiorcy odpis wniosku oraz wypełniony przez wnioskodawcę "Zapis na sąd polubowny" z wezwaniem do złożenia odpowiedzi na wniosek oraz oświadczenia czy wyraża on zgodę na rozpatrzenie sprawy przez SSP.
    
 3. Przedsiębiorca przedstawia pisemną propozycję polubownego załatwienia sprawy i konsument przyjmuje taką propozycję - ugoda wstępna.
   
 4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na rozpatrzenie sprawy przez SSP - Przewodniczący wyznacza termin rozprawy, zawiadamiając obie strony o terminie rozprawy i jednocześnie wzywając je, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zawiadomienia wyznaczyły do składu orzekającego po jednym arbitrze z listy stałych arbitrów sądu. Jeżeli tego nie zrobią wyboru arbitrów dokonuje Przewodniczący z urzędu.
   
 5. Przedsiębiorca nie wyraża zgody na rozpatrzenie sprawy przez SSP - Przewodniczący zwraca wniosek konsumentowi  - pozostaje możliwość samodzielnego złożenia pozwu do sądu powszechnego.
   
 6. Przedsiębiorca nie udziela odpowiedzi w odpowiednim terminie - Przewodniczący zwraca wniosek konsumentowi - pozostaje możliwość samodzielnego złożenia pozwu do sądu powszechnego.

 

Jeżeli złożony wniosek nie dotyczy sporu, który nie może być rozpatrywany przez sąd polubowny (np.: spór dotyczy umowy ubezpieczenia, umowy bankowej, sporu pomiędzy przedsiębiorcami), Przewodniczący zarządza pozostawienie wniosku bez dalszego biegu.

W przypadku braków formalnych wniosku (nieoznaczenie lub niedokładne oznaczenie stron lub przedmiotu sporu, niepodpisanie wniosku, niedołączenie odpisu, nie dostarczenie zapisu), Przewodniczący wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy.

 

Wersja do druku Generuj PDF
?>