zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Jak złożyć wniosek

Aby wnieść sprawę do sądu konsumenckiego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu (wzór wniosku).

 

Wniosek składa się w 2 egzemplarzach (2x formularz + 2x załączniki)
własnoręcznie podpisanych
po jednym dla sądu i dla strony pozwanej.

Wniosek można złożyć osobiście lub listownie.

 

Od wniosku nie jest pobierana żadna opłata.

 

Jeżeli jednak podjęcie przez sąd konsumencki czynności jest połączone z wydatkami (np.: dowód z opinii rzeczoznawcy), sąd pobiera zaliczkę na pokrycie wydatków od strony, która o to wnosiła. Gdy obie strony sporu (przedsiębiorca i konsument) wniosą o przeprowadzenie określonych czynności lub sąd dopuści te czynności z urzędu, strony ponoszą koszty w częściach równych bądź innym stosunku. Decyduje o tym sąd konsumencki.

 

 

Droga wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim:

 1. Złozenie wniosku (bezpośrednio lub listownie) - wniosek  powinien dotyczyć sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą a także powinien być wypełniony i podpisany.
   
 2. Przewodniczący po otrzymaniu wniosku:
  • dokonuje wstępnej oceny wniosku, czy może zostać on rozpatrzony przez SPSK oraz czy spełnia wymagania formalne. Jeżeli w wyniku wstępnego badania wniosku okaże się, że sprawie można nadać dalszy bieg,
  • przesyła odpis wniosku do przedsiębiorcy wraz z wezwaniem do złożenia odpowiedzi na wniosek oraz oświadczenia czy wyraża on zgodę na SPSK.
    
 3. Przedsiębiorca przedstawia pisemną propozycję polubownego załatwienia sprawy i konsument przyjmuje taką propozycję - ugoda wstępna.
   
 4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na rozpatrzenie sprawy przed SPSK - Przewodniczący wyznacza termin rozprawy, zawiadamiając obie strony o terminie rozprawy i jednocześnie wzywając je, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zawiadomienia wyznaczyły do składu orzekającego po jednym arbitrze z listy stałych arbitrów sądu. Jeżeli tego nie zrobią wyboru arbitrów dokonuje Przewodniczący z urzędu.
   
 5. Przedsiębiorca nie wyraża zgody na rozpatrzenie sprawy przed SPSK - Przewodniczący zwraca wniosek konsumentowi  - pozostaje możliwość samodzielnego złożenia pozwu do sądu powszechnego.
   
 6. Przedsiębiorca nie udziela odpowiedzi w odpowiednim terminie - Przewodniczący zwraca wniosek konsumentowi - pozostaje możliwość samodzielnego złożenia pozwu do sądu powszechnego.

 

Jeżeli złożony wniosek nie dotyczy sporu, który może być rozpatrywany przez sąd konsumencki (np.: spór dotyczy umowy ubezpieczenia, umowy bankowej, sporu pomiędzy przedsiębiorcami), Przewodniczący pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku braków formalnych wniosku (nieoznaczenie lub niedokładne oznaczenie stron lub przedmiotu sporu, niepodpisanie wniosku, niedołączenie odpisu), Przewodniczący wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy. Sprawie nie nadaje się wówczas biegu.

 

Wersja do druku Generuj PDF