?> ?> ?> Stały Polubowny Sąd Konsumencki - Rozprawa ?> ?> ?>
?> ?> zaloguj si   |    ?> ?> zarejestruj si   |    ?> ?> mapa strony   |
Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
?>


Rozprawa

Po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy na rozpatrzenie sprawy przez Stały Sąd Polubowny Przewodniczący wyznacza termin rozprawy.

Strony sporu zawiadamiane są o terminie rozprawy z urzędu pisemnie.

 

UCZESTNICTWO

Strona, która z ważnych przyczyn nie może stawić się na wyznaczoną  rozprawę, może wnieść - przed jej rozpoczęciem - o nieprzeprowadzanie rozprawy bez jej obecności. Wniosek taki zostaje poddany ocenie Sądu.
Sąd może przeprowadzić rozprawę bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. (§ 29 Regulaminu)

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w rozprawie, strona może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnika ustanawia się na zasadach określonych w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego

 

Pełnomocnikiem może być osoba z rodziny (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci) lub adwokat bądź radca prawny.

Ponadto:

 • w przypadku konsumenta może to być także przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumenta.
 • w przypadku przedsiębiorcy pełnomocnikiem może być również pracownik firmy.

Pełnomocnictwo udzielone osobie z rodziny jest zwolnione z opłaty skarbowej, w pozostałych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 zł. i jest wnoszona do urzędu gminy właściwego dla siedziby sądu.


 

 

PRZEBIEG ROZPRAWY

Sąd rozpatruje sprawę na jawnej rozprawie, z której protokolant, pod kierownictwem arbitra przewodniczącego, sporządza protokół rozprawy.

 

Sąd orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie w składzie:

 • arbiter przewodniczący
 • dwóch arbitrów powołanych w sposób określony w § 18 Regulaminu
   

Po wywołaniu rozprawy arbiter przewodniczący udziela stronom głosu.
Najpierw swoje argumenty przedstwia wnioskodawca (najczęściej konsument), a następnie głos zabiera pozwany.
Arbiter przewodniczący po wysłuchaniu wyjaśnień stron, skłania je do pojednania i zawarcia ugody.

 

Ugoda (dwie strony częściowo ustępują od swoich roszczeń) zawarta przed sądem polubownym ma moc prawną równą z ugodą zawarta przed sądem powszechnym.

 Ugoda ma charakter ostateczny i stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

 

 W przypadku gdy ugoda nie zostaje zawarta:

 • strony przedstawiają swoje twierdzenia, żądania, mogą zgłaszać wnioski dowodowe,
 • po wyjaśnieniu sprawy, sąd zamyka rozprawę i odbywa niejawną naradę,
 • zapada wyrok - zasądzający lub oddalający powództwo.
   

Ustne uzasadnienie wyroku przedstawia arbiter przewodniczący na rozprawie. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sąd doręcza stronom w ciagu 14 dni od dnia wydania wyroku.

 

Wersja do druku Generuj PDF
?>