?> ?> ?> Stały Polubowny Sąd Konsumencki - Skład sądu ?> ?> ?>
?> ?> zaloguj si   |    ?> ?> zarejestruj si   |    ?> ?> mapa strony   |
Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
?>


Skład sądu

Zgodnie z § 1 Regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (zwanym dalej "Regulaminem")  w skład stałego sądu polubownego wchodzą:

  • przewodniczący sądu polubownego
  • stali arbitrzy

 

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczącego powołuje i odwołuje Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej spośród stałych arbitrów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku prawo (§ 4 Regulaminu).

W zakresie działalności administracyjnej przewodniczący podlega nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (§ 8 Regulaminu).

Przewodniczący jest organem sądu - kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz (§ 5 ust. 1 Regulaminu).

 

ARBITRZY

Stałych arbitrów - w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania Stałego Sądu Polubownego - wyznaczają strony umowy o zorganizowanie sądu tj. organizacje pozarządowe reprezentujące konsumentów, organizacje pozarządowe reprezentujące interesy przedsiębiorców oraz Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (§ 3 ust. 1 i § 18 ust. 1 Regulaminu).

Co najmniej jedną trzecią liczby stałych arbitrów stanowią osoby mające wyższe wykształcenie prawnicze (§ 3 ust. 4 Regulaminu).

Kadencja stałych arbitrów trwa 4 lata i liczy się od dnia wpisania na listę.

Listę stałych arbitrów przechowuje przewodniczący i podaje do wiadomości publicznej w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej, a także na żądanie strony postępowania udostępnia na trwałym nośniku (§ 6 Regulaminu).

 

LISTA STAŁYCH ARBITRÓW

 

Każda ze stron sporu ma prawo do powołania jednego arbitra z listy, z tym że:

  • strona będąca konsumentem - ma możliwość wyboru spośród arbitrów wyznaczonych poprzez organizacje pozarządowe reprezentujące interesy konsumentów albo wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora inspekcji hanlowej lub inną zainteresowaną jednostkę organizacyjną na wniosek organizacji pozarządowj reprezentującej interesy konsumentów,
  • strona będąca przedsiębiorcą - ma możliwość wyboru spośród arbitrów wyznaczonych poprzez organizacje pozarządowe reprezentujące interesy przedsiębiorców albo wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora inspekcji hanlowej lub inną zainteresowaną jednostkę organizacyjną na wniosek organizacji pozarządowj reprezentującej interesy przedsiębiorców.

Jeżeli strona nie dokona takiego wyboru przewodniczący wskazuje arbitra z urzędu.

W przypadku dokonania samodzielnego wyboru należy liczyć się z ewentualnością, iż arbiter z powodów prywatnych nie będzie mógł się stawić na rozprawie.

Strona w wezwaniu na rozprawę jest informowana o prawie do powołania arbitra w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli nie skorzysta  z tego uprawnienia, przewodniczący wyznacza arbitrów z urzędu.

W większości przypadków strony nie wybierają samodzielnie arbitrów, gdyż nie są to osoby im znane - zdają się na wybór przewodniczącego. Przewodniczący wybiera arbitrów mając na uwadze ich kompetencje oraz możliwość uczestniczenia w rozprawie w wyznaczonym terminie.

 

Wersja do druku Generuj PDF
?>